Структура

Катедра "Политическа икономия"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Мария Дайжикова

Мария Дайжикова

Телефон: (02) 8195 285
Кабинет: 2089

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Радослав Петков
Форма на обучение: задочно