Структура

Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Ръководител катедра
Научен секретар
Завеждащ сектор "Английски език"
Административен секретар

Мария Паскалева

Телефон: 02 8195 446
Кабинет: П050A

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели: