Специализирано звено за практическо обучение

Платен стаж по проект „Студентски практики – Фаза 2” започнаха първите 110 студенти от УНСС

понеделник, 08 юни 2020 17:07

В началото на юни т.г. бяха подписани първите 110 договора на студенти от нашия университет по проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран от ОП НОИР. Те започват практическо обучение в реална работна среда през тази седмица и при успешното му приключване ще получат удостоверение и еднократна стипендия в размер на 600 лв.

По проекта УНСС има индикативен бюджет за провеждането на 3100 платени практически обучения в рамките на 40 месеца. Сключването на договори с обучаващи организации и студенти е всекидневно.

Студентки подписват договорите си за студентска практика

Основните цели на проекта са:

  • да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиването на практически опит и за усъвършенстване на практически умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • да улесни прехода от образователните институции към работното място и да повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  • да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Информация за начините, по които студентите от УНСС могат да се включат в проекта, е публикувана в сайта на МОН  и в сайта на УНСС

Прикачени файлове:

image/jpeg 123.jpg - 222 KB

Галерия снимки от Платен стаж по проект „Студентски практики – Фаза 2” започнаха първите 110 студе ...