Специализирано звено за практическо обучение

Обновено: четвъртък, 19 април 2018 11:41

Студентски практики - Фаза I - 2016-2017 г.


ОП НОИР - ЛОГО

BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Студентски практики

http://praktiki.mon.bg/sp

 


Информация за организации - работодатели

Договорите на организациите - работодатели (подписани и подпечатани в 3 екз., без попълване на дата и номер) се приемат всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 16.00 ч. в УНСС - партер, кабинет 1011. Получаването на подписаните договори се извършва при спазване на същото работно време през седмицата, следваща от приемането им.


Информация за ментори

Преди да подадат договорите си, менторите от организациите - работодатели следва да изпратят мейл на praktiki_dogovori@unwe.bg със сканирани във формат .pdf три отделни прикачени файла с доказателства за изпълнението на изискванията към менторите, а именно:

1.Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. (прилага се сканирано копие на подписана и подпечатана декларация по образец на УНСС, копия от договори и други документи, доказващи изпълнение на изискването)

2.Менторът следва да притежава висше образование. (прилага се сканирана диплома за висше образование и приложение към нея).

3.Менторът следва да притежава минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика. (прилагат се сканирани документи с доказателства за професионален опит, като например трудова книжка, осигурителна книжка, доказателства за действаща адвокатска практика или други документи).

Договорите на ментори (подписани в 3 екз., без попълване на дата и номер, с посочена лична банкова сметка) само след получен положителен отговор за изпълнение на изискванията се приемат всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 16.00 ч. в УНСС - партер, кабинет 1011. Получаването на подписаните договори се извършва при спазване на същото работно време през седмицата, следваща от приемането им.


Отчети на ментори

Отчетите на ментори, за приключилите студенти през Април 2018 г. подписани в 3 екз. се представят в УНСС, през периода от 8 до 15 май 2018 г. (включително) от 9.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 часа в кабинет 1011, партер. Отчетите могат да бъдат изпращани и с куриер на адрес: гр. София, пк. 1700, Студентски град "Христо Ботев", бул. "8-ми Декември", УНСС, кабинет 1011 за екип "Студентски практики - фаза I".

 

Служебни бележки на ментори

Служебните бележки на менторите за получени доходи през 2017 г. по проект "Студентски практики - фаза 1" могат да се получат от кабинет 1011 на УНСС всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа. На всеки ментор е изпратена сканирана служебна бележка на посочения в системата praktiki.mon.bg/sp e-мейл.


Информация за студенти

Договорите на студенти (подписани в 3 екз. , без попълване на дата и номер, с посочена лична банкова сметка) се приемат всеки работен ПОНЕДЕЛНИК И ВТОРНИК от 9.00 - 20.00 часа в УНСС - партер, кабинет 1011.

(Важно - началната дата на стартиране на практическото обучение следва да е най-рано през седмицата, следваща приемането на договорите). Приемат и се обработват договори само при спазени всички изисквания.

Краен срок за сключване на договори по проекта - до изчерпване на наличните места.

Краен срок за приключване на всички стартирали практически обучения по проекта - 29.08.2018 г.


Удостоверения за приключено практическо обучение

Удостоверенията за приключено практическо обучение се връчват, както следва:

 • за приключилите студенти през м. Декември 2016 г. - на 3 Февруари 2017 г. (петък) от 13.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Януари 2017 г. - на 28 Февруари 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Февруари 2017 г. - на 30 Март 2017 г. (четвъртък) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Март 2017 г. - на 25 Април 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Април 2017 г. - на 30 Май 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Май 2017 г. - на 27 Юни 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юни 2017 г. - на 11 Юли 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юли 2017 г. - на 12 Септември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Август 2017 г. - на 12 Септември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Септември 2017 г. - на 17 Октомври 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Октомври 2017 г. - на 14 Ноември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Ноември 2017 г. - на 12 Декември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Декември 2017 г. - на 16 Януари 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Януари 2018 г. - на 13 Февруари 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Февруари 2018 г. - на 13 Март 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Март 2018 г. - на 17 Април 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Април 2018 г. - на 15 Май 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.

Справка за изпълнението на проекта към 19.04.2018 г.

Брой сключени договори с организации - работодатели Брой сключени договори с ментори Брой сключени договори със студенти Свободни места Брой приключили студенти
378 624 2920 80 2245

За контакти:

Екип "Студентски практики - фаза I"

1700 София, УНСС, Студентски град "Христо Ботев", бул. "8-ми декември"

Кабинет 1011 партер, тел. (02) 8195 693, 0889 881183 praktiki@unwe.bg

доц. д-р Росен Кирилов, водещ функционален експерт