Специализирано звено за практическо обучение

Обновено: сряда, 25 май 2022 12:36

Студентски практики – фаза 2 - 2020-2023 г.

 


EU logoОП НОИР - ЛОГО

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН
„Студентски практики – фаза 2”, 
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Студентски практики

https://praktiki.mon.bg/


Цели на проекта

да подпомогнем подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;

да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;

да увеличим стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.


Договори на обучаващи организации и ментори

1.Договорите на обучаващите организации и менторите се приемат в кабинет 1011 на УНСС. С оглед прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална защита за здравето на гражданите препоръчваме подписаните договори от страна на обучаващите организации и менторите в 3 (три) екземпляра да бъдат изпращани с куриер на адрес: гр. София, 1700, жк. Студентски град, бул. "8-ми декември", Университет за национално и световно стопанство, кабинет 1011, за проект "Студентски практики - фаза 2".

2.Ако поради някакви причини за обучаващите организации и менторите е по-удобно да представят договорите си лично в УНСС, с оглед прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 това следва да се извършва с предварително уточняване на дата и час на посочените в страницата по-долу контакти. Екип студентски практики - фаза 2 в УНСС ще прилага механизми за максимална гъвкавост по отношение начините и сроковете за приемане на договорите.

3.Всички договори на обучаващи организации и ментори, които отговарят на изискванията на проекта ще бъдат входирани, обработени и качени в системата на адрес https://praktiki.mon.bg/. Начините за получаване на подписаните копия от оригиналните договори ще бъдат уточнявани индивидуално с всеки подател, за което екип Студентски практики - фаза 2 в УНСС ще се свързва на посочените на организациите и менторите телефони и електронна поща.

4.Менторите от обучаващите организации следва да отговарят на изискванията на проекта, което може да бъде удостоверено, като заедно с договорите си менторът изпрати 1 (един) екземпляр от подписана декларация по образец.


Договори на студенти

С оглед прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална защита за здравето на студентите и служителите от УНСС, договорите на студентите ще бъдат приемани по електронен път при спазване на следния ред:

1.Всеки студент, желаещ да проведе практическо обучение в реална работна при условията на проекта следва да разработи график и да подготви договор, през системата на проекта. Екип Студентски практики - фаза 2 в УНСС извършва постоянен мониторинг на процеса по подготовка на студентите и оказва методична и техническа помощ на всеки студент, свързана с програмата, графика на обучението и всички други детайли.

2.Автоматично генерирания на всеки студент договор от системата на проекта на адрес https://praktiki.mon.bg/ (в pdf формат), следва да се изпрати на електронна поща praktiki@unwe.bg веднага след генерирането му. Препоръчваме изпращането да се извършва от университетската електронна поща на студента (@unwe.bg). Не е необходимо договорите да бъдат разпечатвани, подписвани и сканирани, както и не е необходимо тяхното физическо представяне на този етап в УНСС.

3.Всеки студент следва да е изпратил на електронна поща praktiki@unwe.bg  своя договор най-късно до 18.00 часа във вторник, за стартиране на практическото обучение от началото на следващата седмица. Този срок е важен, за да се осигури време за обработка на договорите на студентите, започващи практическо обучение през следващата седмица, както и да бъде сключена съответната застрахователна полица, съгласно общите условия по нея. Договори за обработка могат да бъдат изпращани и на по-ранен етап (в предхождащи седмици) преди стартирането на практическото обучение.

4.Ако при обработката на договорите или проверката на студентския статус и условията за включване в проекта възникнат въпроси, неточности или несъответствия с всеки студент ще бъде осъществен контакт на посочения в системата на проекта негов телефон.

5.За всеки приет договор екип Студентски практики - фаза 2 в УНСС изпраща входящ номер на електронната поща на студента, от който е получен договора.

6.С всеки студент, на който договора е приет и обработен ще бъде осъществен телефонен контакт за уточняване на начините за физическо подписване на договорите. Заедно с договорите за провеждане на практическо обучение студентите подписват и декларация по образец на УНСС.

7.Всички студенти следва да извършват всички дейности по подготовка на договорите и провеждане на практическото обучение по настоящия проект при задължително спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 за срока на тяхното действие.


Удостоверения за приключено практическо обучение

Удостоверенията за приключено практическо обучение могат да се получават при спазване на следния график:

За приключилите студенти през месец юли 2020 г. - всеки работен ден до 12 Август 2020 г. (включително) или след 8 Септември 2020 г.;

За приключилите студенти през месец август 2020 г. - всеки работен ден след 8 Септември 2020 г.;

За приключилите студенти през месец септември 2020 г. - всеки работен ден след 5 Октомври 2020 г.;

За приключилите студенти през месец октомври 2020 г. - всеки работен ден след 9 Ноември 2020 г.;

За приключилите студенти през месец ноември 2020 г. - всеки работен ден от 7 Декември 2020 г. до 18 Декември 2020 г. (включително);

За приключилите студенти през месец декември 2020 г. - всеки работен ден след 11 Януари 2021 г.;

За приключилите студенти през месец януари 2021 г. - всеки работен ден след 8 Февруари 2021 г.;

За приключилите студенти през месец февруари 2021 г. - след 8 Март 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец март 2021 г. - след 5 Април 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец април 2021 г. - след 10 Май 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец май 2021 г. - след 7 Юни 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец юни 2021 г. - между 1 Юли 2021 г. и 14 Юли 2021 г. или след 7 Септември 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец юли 2021 г. - между 2 Август 2021 г. и 11 Август 2021 г. или след 7 Септември 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец август 2021 г. - след 7 Септември 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец септември 2021 г. - след 4 Октомври 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец октомври 2021 г. - след 2 Ноември 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец ноември 2021 г. - след 6 Декември 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец декември 2021 г. - след 4 Януари 2022 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец януари 2022 г. - след 7 Февруари 2022 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец февруари 2022 г. - след 7 Март 2022 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец март 2022 г. - след 6 Април 2022 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец април 2022 г. - след 9 Май 2022 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец май 2022 г. - след 6 Юни 2022 г. само от понеделник до сряда включително;


Информация за изпълнение на индикаторите по проекта към 25.05.2022 г.

Сключени договори с:   Обучаващи организации   Ментори   Студенти   Приключили практики
Брой 238 325 3379 3064

Процент сключени договори спрямо предвидените в индикативния бюджет: 96.54 %

Процент успешно приключили практики спрямо предвидените в индикативния бюджет: 87.54 %


За контакти:

Екип "Студентски практики - фаза 2"

Университет за национално и световно стопанство

1700 София, район Студентски, ул. "8-ми декември", № 19

Кабинет 1011 партер, тел. (02) 8195 693, 0889 881183 praktiki@unwe.bg

Десислава Стоянова, водещ функционален експерт