Специализирано звено за практическо обучение

Обновено: петък, 08 юли 2022 8:20

Студентски практики – фаза 2 - 2020-2023 г.

 


EU logoОП НОИР - ЛОГО

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН
„Студентски практики – фаза 2”, 
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Студентски практики

https://praktiki.mon.bg/


ВАЖНО! ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ МЕСТА ПО ИНДИКАТИВНИЯ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ПРЕУСТАНОВЯВА, СЧИТАНО ОТ 08.07.2022 Г. ПРИЕМА НА ДОГОВОРИ НА ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕНТОРИ И СТУДЕНТИ.


Цели на проекта

да подпомогнем подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;

да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;

да увеличим стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.


Удостоверения за приключено практическо обучение

Удостоверенията за приключено практическо обучение могат да се получават при спазване на следния график:

За приключилите студенти през месец юли 2020 г. - всеки работен ден до 12 Август 2020 г. (включително) или след 8 Септември 2020 г.;

За приключилите студенти през месец август 2020 г. - всеки работен ден след 8 Септември 2020 г.;

За приключилите студенти през месец септември 2020 г. - всеки работен ден след 5 Октомври 2020 г.;

За приключилите студенти през месец октомври 2020 г. - всеки работен ден след 9 Ноември 2020 г.;

За приключилите студенти през месец ноември 2020 г. - всеки работен ден от 7 Декември 2020 г. до 18 Декември 2020 г. (включително);

За приключилите студенти през месец декември 2020 г. - всеки работен ден след 11 Януари 2021 г.;

За приключилите студенти през месец януари 2021 г. - всеки работен ден след 8 Февруари 2021 г.;

За приключилите студенти през месец февруари 2021 г. - след 8 Март 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец март 2021 г. - след 5 Април 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец април 2021 г. - след 10 Май 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец май 2021 г. - след 7 Юни 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец юни 2021 г. - между 1 Юли 2021 г. и 14 Юли 2021 г. или след 7 Септември 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец юли 2021 г. - между 2 Август 2021 г. и 11 Август 2021 г. или след 7 Септември 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец август 2021 г. - след 7 Септември 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец септември 2021 г. - след 4 Октомври 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец октомври 2021 г. - след 2 Ноември 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец ноември 2021 г. - след 6 Декември 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец декември 2021 г. - след 4 Януари 2022 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец януари 2022 г. - след 7 Февруари 2022 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец февруари 2022 г. - след 7 Март 2022 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец март 2022 г. - след 6 Април 2022 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец април 2022 г. - след 9 Май 2022 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец май 2022 г. - след 6 Юни 2022 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец юни 2022 г. - след 4 Юли 2022 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец юли 2022 г. - след 7 Септември 2022 г. само от понеделник до сряда включително;


Информация за изпълнение на индикаторите по проекта към 08.07.2022 г.

Сключени договори с:   Обучаващи организации   Ментори   Студенти   Приключили практики
Брой 246 331 3500 3300

Процент сключени договори спрямо предвидените в индикативния бюджет: 100.00 %

Процент успешно приключили практики спрямо предвидените в индикативния бюджет: 94.29 %


За контакти:

Екип "Студентски практики - фаза 2"

Университет за национално и световно стопанство

1700 София, район Студентски, ул. "8-ми декември", № 19

Кабинет 1011 партер, тел. (02) 8195 693, 0889 881183 [email protected]

Десислава Стоянова, водещ функционален експерт