Специализирано звено за практическо обучение

Обновено: сряда, 19 септември 2018 9:47

Студентски практики - Фаза I - 2016-2017 г.


ОП НОИР - ЛОГО

BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Студентски практики

http://praktiki.mon.bg/sp


ПОРАДИ ДОГОВАРЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИЯ БРОЙ ПРАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТА - 3000 бр., ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ УНСС ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМАНЕТО НА ДОГОВОРИ НА СТУДЕНТИ, МЕНТОРИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТОДАТЕЛИ. 


 

Информация за организации - работодатели и ментори

Подписаните договори на организациите - работодатели и менторите могат да се получат всеки работен ден до края на срока на проекта от понеделник до петък от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 16.00 ч. в УНСС - партер, кабинет 1011.


Отчети на ментори

Отчетите на ментори, за приключилите студенти през Август 2018 г. подписани в 3 екз. се представят в УНСС, през периода от 7 до 10 септември 2018 г. (включително) от 9.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 часа в кабинет 1011, партер. Отчетите могат да бъдат изпращани и с куриер на адрес: гр. София, пк. 1700, Студентски град "Христо Ботев", бул. "8-ми Декември", УНСС, кабинет 1011 за екип "Студентски практики - фаза I".

 

Служебни бележки на ментори

Служебните бележки на менторите за получени доходи през 2017 г. по проект "Студентски практики - фаза 1" могат да се получат от кабинет 1011 на УНСС всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа. На всеки ментор е изпратена сканирана служебна бележка на посочения в системата praktiki.mon.bg/sp e-мейл.


Информация за ментори

Преди да подадат договорите си, менторите от организациите - работодатели следва да изпратят мейл на praktiki_dogovori@unwe.bg със сканирани във формат .pdf три отделни прикачени файла с доказателства за изпълнението на изискванията към менторите, а именно:

1.Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. (прилага се сканирано копие на подписана и подпечатана декларация по образец на УНСС, копия от договори и други документи, доказващи изпълнение на изискването)

2.Менторът следва да притежава висше образование. (прилага се сканирана диплома за висше образование и приложение към нея).

3.Менторът следва да притежава минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика. (прилагат се сканирани документи с доказателства за професионален опит, като например трудова книжка, осигурителна книжка, доказателства за действаща адвокатска практика или други документи).

Договорите на ментори (подписани в 3 екз., без попълване на дата и номер, с посочена лична банкова сметка) само след получен положителен отговор за изпълнение на изискванията се приемат всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 16.00 ч. в УНСС - партер, кабинет 1011.


Удостоверения за приключено практическо обучение на студенти

Удостоверенията за приключено практическо обучение се връчват, както следва:

 • за приключилите студенти през м. Декември 2016 г. - на 3 Февруари 2017 г. (петък) от 13.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Януари 2017 г. - на 28 Февруари 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Февруари 2017 г. - на 30 Март 2017 г. (четвъртък) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Март 2017 г. - на 25 Април 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Април 2017 г. - на 30 Май 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Май 2017 г. - на 27 Юни 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юни 2017 г. - на 11 Юли 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юли 2017 г. - на 12 Септември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Август 2017 г. - на 12 Септември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Септември 2017 г. - на 17 Октомври 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Октомври 2017 г. - на 14 Ноември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Ноември 2017 г. - на 12 Декември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Декември 2017 г. - на 16 Януари 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Януари 2018 г. - на 13 Февруари 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Февруари 2018 г. - на 13 Март 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Март 2018 г. - на 17 Април 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Април 2018 г. - на 15 Май 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Май 2018 г. - на 12 Юни 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юни 2018 г. - на 10 Юли 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юли 2018 г. - на 11 Септември 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Август 2018 г. - на 11 Септември 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.

Справка за изпълнението на проекта към 19.09.2018 г.

Брой сключени договори с организации - работодатели Брой сключени договори с ментори Брой сключени договори със студенти Брой приключили студенти
382 634 3000 3000

За контакти:

Екип "Студентски практики - фаза I"

1700 София, УНСС, Студентски град "Христо Ботев", бул. "8-ми декември"

Кабинет 1011 партер, тел. (02) 8195 693, 0889 881183 praktiki@unwe.bg

доц. д-р Росен Кирилов, водещ функционален експерт