Специализирано звено за практическо обучение

Обновено: понеделник, 29 ноември 2021 9:31

Студентски практики – фаза 2 - 2020-2023 г.

 


EU logoОП НОИР - ЛОГО

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН
„Студентски практики – фаза 2”, 
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Студентски практики

https://praktiki.mon.bg/


Организация по прием на договори през декември 2021 г.

Важно! Уважаеми обучаващи организации, ментори и студенти, с оглед на процесите по обработка на договори и застраховане на студенти през месец декември 2021 г. , екипът на УНСС Ви уведомява, че:

1.Последната дата за прием на договори за м. декември 2021 г. ще бъде 22 декември 2021 г. (сряда) с начална дата за стартиране на практическо обучение от 29 декември 2021 г. и от 04 януари 2022 г. Всички студенти, които желаят да стартират практически обучения с начални дати от 29 декември 2021 г. и от 04 януари 2022 г. следва да подпишат своите договори до 22 декември 2021 г. 16.00 часа (включително).

2.За периода от 29 декември 2021 г. (сряда) – 31 декември 2021 г. (петък) договори няма да бъдат приемани. През този период ще бъдат извършвани всички потвърждавания на приключили студенти. Всички плащания през месец декември за приключили практически обучения през ноември 2021 г. ще бъдат извършвани регулярно, съобразно определените срокове. За връзка с екипа на УНСС през този период можете да използвате praktiki@unwe.bg и тел. 0889881183.

3.Считано от 04 януари 2022 г. (вторник) се възобновява нормалното приемане на договори по описания по-долу ред. (дата на публикуване на съобщението: 29 ноември 2021 г.)


Цели на проекта

да подпомогнем подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;

да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;

да увеличим стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.


Договори на обучаващи организации и ментори

1.Договорите на обучаващите организации и менторите се приемат в кабинет 1011 на УНСС. С оглед прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална защита за здравето на гражданите препоръчваме подписаните договори от страна на обучаващите организации и менторите в 3 (три) екземпляра да бъдат изпращани с куриер на адрес: гр. София, 1700, жк. Студентски град, бул. "8-ми декември", Университет за национално и световно стопанство, кабинет 1011, за проект "Студентски практики - фаза 2".

2.Ако поради някакви причини за обучаващите организации и менторите е по-удобно да представят договорите си лично в УНСС, с оглед прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 това следва да се извършва с предварително уточняване на дата и час на посочените в страницата по-долу контакти. Екип студентски практики - фаза 2 в УНСС ще прилага механизми за максимална гъвкавост по отношение начините и сроковете за приемане на договорите.

3.Всички договори на обучаващи организации и ментори, които отговарят на изискванията на проекта ще бъдат входирани, обработени и качени в системата на адрес https://praktiki.mon.bg/. Начините за получаване на подписаните копия от оригиналните договори ще бъдат уточнявани индивидуално с всеки подател, за което екип Студентски практики - фаза 2 в УНСС ще се свързва на посочените на организациите и менторите телефони и електронна поща.

4.Менторите от обучаващите организации следва да отговарят на изискванията на проекта, което може да бъде удостоверено, като заедно с договорите си менторът изпрати 1 (един) екземпляр от подписана декларация по образец.


Договори на студенти

С оглед прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална защита за здравето на студентите и служителите от УНСС, договорите на студентите ще бъдат приемани по електронен път при спазване на следния ред:

1.Всеки студент, желаещ да проведе практическо обучение в реална работна при условията на проекта следва да разработи график и да подготви договор, през системата на проекта. Екип Студентски практики - фаза 2 в УНСС извършва постоянен мониторинг на процеса по подготовка на студентите и оказва методична и техническа помощ на всеки студент, свързана с програмата, графика на обучението и всички други детайли.

2.Автоматично генерирания на всеки студент договор от системата на проекта на адрес https://praktiki.mon.bg/ (в pdf формат), следва да се изпрати на електронна поща praktiki@unwe.bg веднага след генерирането му. Препоръчваме изпращането да се извършва от университетската електронна поща на студента (@unwe.bg). Не е необходимо договорите да бъдат разпечатвани, подписвани и сканирани, както и не е необходимо тяхното физическо представяне на този етап в УНСС.

3.Всеки студент следва да е изпратил на електронна поща praktiki@unwe.bg  своя договор най-късно до 18.00 часа във вторник, за стартиране на практическото обучение от началото на следващата седмица. Този срок е важен, за да се осигури време за обработка на договорите на студентите, започващи практическо обучение през следващата седмица, както и да бъде сключена съответната застрахователна полица, съгласно общите условия по нея. Договори за обработка могат да бъдат изпращани и на по-ранен етап (в предхождащи седмици) преди стартирането на практическото обучение.

4.Ако при обработката на договорите или проверката на студентския статус и условията за включване в проекта възникнат въпроси, неточности или несъответствия с всеки студент ще бъде осъществен контакт на посочения в системата на проекта негов телефон.

5.За всеки приет договор екип Студентски практики - фаза 2 в УНСС изпраща входящ номер на електронната поща на студента, от който е получен договора.

6.С всеки студент, на който договора е приет и обработен ще бъде осъществен телефонен контакт за уточняване на начините за физическо подписване на договорите. Заедно с договорите за провеждане на практическо обучение студентите подписват и декларация по образец на УНСС.

7.Всички студенти следва да извършват всички дейности по подготовка на договорите и провеждане на практическото обучение по настоящия проект при задължително спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 за срока на тяхното действие.


Удостоверения за приключено практическо обучение

Удостоверенията за приключено практическо обучение могат да се получават при спазване на следния график:

За приключилите студенти през месец юли 2020 г. - всеки работен ден до 12 Август 2020 г. (включително) или след 8 Септември 2020 г.;

За приключилите студенти през месец август 2020 г. - всеки работен ден след 8 Септември 2020 г.;

За приключилите студенти през месец септември 2020 г. - всеки работен ден след 5 Октомври 2020 г.;

За приключилите студенти през месец октомври 2020 г. - всеки работен ден след 9 Ноември 2020 г.;

За приключилите студенти през месец ноември 2020 г. - всеки работен ден от 7 Декември 2020 г. до 18 Декември 2020 г. (включително);

За приключилите студенти през месец декември 2020 г. - всеки работен ден след 11 Януари 2021 г.;

За приключилите студенти през месец януари 2021 г. - всеки работен ден след 8 Февруари 2021 г.;

За приключилите студенти през месец февруари 2021 г. - след 8 Март 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец март 2021 г. - след 5 Април 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец април 2021 г. - след 10 Май 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец май 2021 г. - след 7 Юни 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец юни 2021 г. - между 1 Юли 2021 г. и 14 Юли 2021 г. или след 7 Септември 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец юли 2021 г. - между 2 Август 2021 г. и 11 Август 2021 г. или след 7 Септември 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец август 2021 г. - след 7 Септември 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец септември 2021 г. - след 4 Октомври 2021 г. само от понеделник до сряда включително;

За приключилите студенти през месец октомври 2021 г. - след 2 Ноември 2021 г. само от понеделник до сряда включително;


Информация за изпълнение на индикаторите по проекта към 04.11.2021 г.

Сключени договори с:   Обучаващи организации   Ментори   Студенти   Приключили практики
Брой 208 278 2412 2105

Процент сключени договори спрямо предвидените в индикативния бюджет: 77.81 %

Процент успешно приключили практики спрямо предвидените в индикативния бюджет: 67.90 %


За контакти:

Екип "Студентски практики - фаза 2"

Университет за национално и световно стопанство

1700 София, район Студентски, ул. "8-ми декември", № 19

Кабинет 1011 партер, тел. (02) 8195 693, 0889 881183 praktiki@unwe.bg

доц. д-р Росен Кирилов, водещ функционален експерт