Специализирано звено за практическо обучение

Обновено: четвъртък, 23 ноември 2017 14:00

Студентски практики - Фаза I - 2016-2017 г.


ОП НОИР - ЛОГО

BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Студентски практики

http://praktiki.mon.bg/sp


Организация за прием на договори по време на Коледните и Новогодишни празници

Последните договори за 2017 г. ще бъдат приемани на: 18 декември 2017 г. (14.00 - 20.00 часа), 19 декември 2017 г. (14.00 - 20.00 часа) и 20 декември 2017 г. (9.00 - 16.00 часа). На тези дати ще могат да бъдат получавани и подписани договори.

Първите договори за 2018 г. ще бъдат приемани на 8 януари 2018 г.

През периода от 21 декември 2017 г. до 5 януари 2018 г. няма да бъде възможно подаването на договори от организации - работодатели, ментори и студенти, както и получаването на подписани договори. За практическите обучения, които ще стартират през периода от 2 януари 2018 г. до 12 януари 2018 г. договорите следва да бъдат подадени до 20 декември 2017 г. (дата на публикуване на съобщението 9 ноември 2017 г.)


Информация за организации - работодатели

Договорите на организациите - работодатели (подписани и подпечатани в 3 екз., без попълване на дата и номер) се приемат всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 16.00 ч. в УНСС - партер, кабинет 1011. Получаването на подписаните договори се извършва при спазване на същото работно време през седмицата, следваща от приемането им.


Информация за ментори

Преди да подадат договорите си, менторите от организациите - работодатели следва да изпратят мейл на praktiki_dogovori@unwe.bg със сканирани във формат .pdf три отделни прикачени файла с доказателства за изпълнението на изискванията на чл. 13 от Инструкцията за условията и реда за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - фаза 1", а именно:

1.Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. (прилага се сканирано копие на подписана и подпечатана декларация по образец на УНСС, копия от договори и други документи, доказващи изпълнение на изискването)

2.Менторът следва да притежава висше образование. (прилага се сканирана диплома за висше образование и приложение към нея).

3.Менторът следва да притежава минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика. (прилагат се сканирани документи с доказателства за професионален опит, като например трудова книжка, осигурителна книжка, доказателства за действаща адвокатска практика или други документи).

Договорите на ментори (подписани в 3 екз., без попълване на дата и номер, с посочена лична банкова сметка) само след получен положителен отговор за изпълнение на изискванията на чл. 13 от Инструкцията се приемат всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 16.00 ч. в УНСС - партер, кабинет 1011. Получаването на подписаните договори се извършва при спазване на същото работно време през седмицата, следваща от приемането им.


Отчети на ментори

Отчетите на ментори, за приключилите студенти през Септември 2017 г. подписани в 3 екз. се представят в УНСС, през периода от 4 до 12 декември 2017 г. от 9.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 часа в кабинет 1011, партер. Отчетите могат да бъдат изпращани и с куриер на адрес: гр. София, пк. 1700, Студентски град "Христо Ботев", бул. "8-ми Декември", УНСС, кабинет 1011 за екип "Студентски практики - фаза I".


Информация за студенти

Договорите на студенти (подписани в 3 екз. , без попълване на дата и номер, с посочена лична банкова сметка) се приемат в дните ПОНЕДЕЛНИК И ВТОРНИК от 14.00 - 20.00 часа в УНСС - партер, кабинет 1011.

(Важно - началната дата на стартиране на практическото обучение е през седмицата, следваща приемането на договорите). Приемат и се обработват договори само при спазени всички изисквания на Инструкцията.


Удостоверения за приключено практическо обучение

Удостоверенията за приключено практическо обучение се връчват, както следва:

 • за приключилите студенти през м. Декември 2016 г. - на 3 Февруари 2017 г. (петък) от 13.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Януари 2017 г. - на 28 Февруари 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Февруари 2017 г. - на 30 Март 2017 г. (четвъртък) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Март 2017 г. - на 25 Април 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Април 2017 г. - на 30 Май 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Май 2017 г. - на 27 Юни 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юни 2017 г. - на 11 Юли 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юли 2017 г. - на 12 Септември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Август 2017 г. - на 12 Септември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Септември 2017 г. - на 17 Октомври 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Октомври 2017 г. - на 14 Ноември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Ноември 2017 г. - на 12 Декември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.

Справка за изпълнението на проекта към 23.11.2017 г.

Брой сключени договори с организации - работодатели Брой сключени договори с ментори  Брой сключени договори със студенти Брой приключили студенти
318 507 1913  1481

За контакти:

Екип "Студентски практики - фаза I"

1700 София, УНСС, Студентски град "Христо Ботев", бул. "8-ми декември"

Кабинет 1011 партер, тел. (02) 8195 693, 0889 881183 praktiki@unwe.bg

доц. д-р Росен Кирилов, водещ функционален експерт