Обновено: петък, 17 февруари 2017 14:56
Save as PDF Print Increase font size

Студентски практики - Фаза I - 2016-2017 г.


ОП НОИР - ЛОГО

BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Студентски практики

http://praktiki.mon.bg/sp


Информация за организации - работодатели

Договорите на организациите - работодатели (подписани и подпечатани в 3 екз., без попълване на дата и номер) се приемат всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 16.00 ч. в УНСС - партер, кабинет 1011. Получаването на подписаните договори се извършва при спазване на същото работно време през седмицата, следваща от приемането им.


Информация за ментори

Преди да подадат договорите си, менторите от организациите - работодатели следва да изпратят мейл на praktiki_dogovori@unwe.bg със сканирани във формат .pdf три отделни прикачени файла с доказателства за изпълнението на изискванията на чл. 13 от Инструкцията за условията и реда за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - фаза 1", а именно:

1.Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. (прилага се сканирано копие на подписана и подпечатана декларация по образец на УНСС, копия от договори и други документи, доказващи изпълнение на изискването)

2.Менторът следва да притежава висше образование. (прилага се сканирана диплома за висше образование и приложение към нея).

3.Менторът следва да притежава минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика. (прилагат се сканирани документи с доказателства за професионален опит, като например трудова книжка, осигурителна книжка, доказателства за действаща адвокатска практика или други документи).

Договорите на ментори (подписани в 3 екз., без попълване на дата и номер, с посочена лична банкова сметка) само след получен положителен отговор за изпълнение на изискванията на чл. 13 от Инструкцията се приемат всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 16.00 ч. в УНСС - партер, кабинет 1011. Получаването на подписаните договори се извършва при спазване на същото работно време през седмицата, следваща от приемането им.


Отчети на ментори

Отчетите на ментори, за приключилите студенти през Февруари 2017 г. подписани в 3 екз. се представят в УНСС, кабинет 1011 през периода от 6 Март 2017 г. - 10 Март 2017 г. (включително) от 9.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 часа. Отчетите могат да бъдат изпращани и с куриер на адрес: гр. София, пк. 1700, Студентски град "Христо Ботев", бул. "8-ми Декември", УНСС, кабинет 1011 за екип "Студентски практики - фаза I".


Информация за студенти

Уважаеми студенти,

уведомяваме Ви, че предоставения аванс финансови средства от МОН към УНСС по проект "Студентски практики - фаза I" към 16.02.2017 г. е изцяло договориран. С оглед липсата на яснота, относно сроковете на верификационния процес ВРЕМЕННО СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМАНЕТО НА ДОГОВОРИ НА СТУДЕНТИ! При промяна своевременно ще бъде публикувано съобщение и график за прием на договори.


Удостоверения за приключено практическо обучение

Удостоверенията за приключено практическо обучение се връчват, както следва:

  • за приключилите студенти през м. Декември 2016 г. - на 3 Февруари 2017 г. (петък) от 13.00 часа в кабинет 1011.
  • за приключилите студенти през м. Януари 2017 г. - на 28 Февруари 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
  • за приключилите студенти през м. Февруари 2017 г. - на 30 Март 2017 г. (четвъртък) от 17.00 часа в кабинет 1011.

Справка за изпълнението на проекта към 17.02.2017 г.

Процент на договориране (брой сключени договори/брой практики по индикативен бюджет) - 20,63%

Брой сключени договори с организации - работодатели Брой сключени договори с ментори Брой сключени договори със студенти
184 282 723

За контакти:

Екип "Студентски практики - фаза I"

1700 София, УНСС, Студентски град "Христо Ботев", бул. "8-ми декември"

Кабинет 1011 партер, тел. (02) 8195 693, praktiki@unwe.bg

доц. д-р Росен Кирилов, водещ функционален експерт