Специализирано звено за практическо обучение

Обновено: вторник, 19 май 2020 22:33

За нас

Специализираното звено за практическо обучение към Междууниверситетския център за развитие на кариерата е създадено с решение на РС № 20/30.06.2015 г.  и решение на АС № 4/08.07.2015 г.

Основните цели на звеното са:

1.Подпомагане подобряването на качеството на образование, чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от УНСС в съответствие с потребностите на пазара на труда.

2.Улесняване прехода на студентите от образователния процес към работното място и повишаване тяхната реализация на пазара на труда.

3.Подпомагане изграждането на стабилни партньорства между УНСС и бизнеса.

4.Увеличаване стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда.

5.Подпомагане работата на катедрите от УНСС по провеждането на стажове и практическо обучение на студентите.

6.Подпомагане създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения при провеждане на практическо обучение в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

7.Да подпомага интегрирането на науката, обучението и корпоративната практика у нас към европейските и световни достижения в областта на провеждането на практическо обучение на студенти в реална работна среда и създаването на добри практики за дейността на УНСС.

8.Да съдейства за трансфера на знания и опит в областта на провеждането на практическо обучение в реална работна среда за Висши училища на национално и международно равнище.


За контакти: УНСС, кабинет 1011, тел. (02) 8195 693, [email protected], Ръководител: Доц. д-р Росен Иванов Кирилов

Прикачени файлове:

application/pdf Правила за организацията и дейността на специализираното звено за практическо обучение.pdf - 249 KB