За контакти:

Екип "Студентски практики - Фаза I"
1700 София, Университет за национално и световно стопанство,
Студентски град "Христо Ботев", бул. "8-ми декември"
Кабинет 1011, УНСС - партер, тел. (02) 8195 693, [email protected]