Студентски практики - Фаза I

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза I, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Студентски практики »

Вход за академични наставници

Ако сте академичен наставник по проект „Студентски практики“ – Фаза I, имате възможност да влезете във вътрешната зона на системата.

ВХОД »

Специализирано звено за практическо обучение

Специализираното звено за практическо обучение към Междууниверситетския център за развитие на кариерата е създадено с решение на РС № 20/30.06.2015 г. и решение на АС № 4/08.07.2015 г.

СЗПО »

Проект „Студентски практики“ – Фаза I

Проектът е финансиран от Европейския съюз
Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020г.
Министерство на образованието и науката