Студентски практики - Фаза I

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза I, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Студентски практики »

Вход за академични наставници

Ако сте академичен наставник по проект „Студентски практики“ – Фаза I, имате възможност да влезете във вътрешната зона на системата.

ВХОД »

Вход за ментори

Ако сте ментор по проект „Студентски практики“ – Фаза I и сте получили от УНСС суми по проекта през 2018 г., можете да изтеглите служебната си бележка от вътрешната зона на системата.

ВХОД »

Проект „Студентски практики“ – Фаза I

Проектът е финансиран от Европейския съюз
Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020г.
Министерство на образованието и науката